fbpx

Privacyverklaring

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

Buchrnhornen draagt “bewegen is beleven” uit met een breed palet aan producten en diensten. Voor het leveren van deze producten en diensten worden de minimaal benodigde persoonsgegevens geregistreerd. Onze organisatie verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op grond van de door jou verstrekte toestemming, op grond van de met jou afgesloten overeenkomst, op grond van door derden verstrekte informatie en op grond van wettelijke bepalingen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

 • Registratie klant
 • Registratie medische gegevens voor leveren van producten en/of diensten
 • Facturatie en declaratie
 • Communicatie behandelgegevens met betrokken behandelteam, verwijzer, zorginstantie en/of zorgverzekeraar
 • Communicatie ten behoeve van waarborging kwaliteit, functionaliteit en nazorg
 • ​Communicatie over producten, diensten en andere relevante zaken betreffende ons bedrijf

Persoonsgegevens die geregistreerd worden:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoon en e-mail
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Huisarts/Behandelend arts
 • Medische indicatie

Persoonsgegevens worden gecontroleerd bij jouw zorgverzekeraar ten behoeve van de (mogelijk toekomstige) declaratie van het geleverde product en/of dienst. Hiervoor registreren wij:

 • Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
 • BSN-nummer
 • Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen vanuit:
 • Arts, verwijzer en specialist
 • Zorginstelling
 • Werkgever
 • Verenigingen

Persoonsgegevens worden conform wettelijke regelgeving verwerkt, gearchiveerd en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor Buchrnhornen uw persoonsgegevens in bezit heeft. Persoonsgegevens worden gearchiveerd in een beveiligde ICT-omgeving met een individuele gebruikersbeveiliging.

Alle personeelsleden van Buchrnhornen houden zich aan de intern opgestelde privacy gedragsregels. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die direct zijn betrokken bij de levering van onze producten en diensten. Als betrokkene heb je te allen tijde recht te verzoeken om informatie, inzage, rectificatie, beperking of wissen van jouw persoonsgegevens binnen de hiervoor gestelde wettelijke bepalingen, waarbij wij je binnen die bepalingen gestelde termijn schriftelijk zullen informeren over de uitvoering van jouw verzoek.

Voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen moeten wij ter bescherming van jouw privacy duidelijk en deugdelijk jouw identiteit kunnen vaststellen voordat wij uitvoering kunnen geven aan het verzoek. Bij het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van jouw gegevens bewaren voor statistieken over onze producten en diensten die alleen door Buchrnhornen wordt gebruikt.

Deze Privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dit aan onze Privacy Officer te laten weten via privacy@buchrnhornen.nl Wij zullen daarop binnen redelijke termijn, in beginsel binnen een maand, antwoorden.